دکتر علی مفیدیان

 

مشاور

قائم مقام مدیرعامل

منصور خراسانی

کارشناس عمران

قائم مقام مدیر عامل

amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مدیرعامل

دانش آموخته دکترای مدیریت تصمیم گیری و خط مشی، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک، کارشناس عمران- عمران

دکتر حمیدرضا واشقانی فراهانی

دکترای مدیریت تصمیم گیری و خط مشی

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

کارشناس عمران – عمران

مدیرعامل

 

مدیر بازرگانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

نادر وفایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

مدیر بازرگانی

 

خانم فاطمه خراسانی 

کارشناس

مدیر دفتر

خانم مرضیه خراسانی 

کارشناس ارشد مدیریت

مدیر امور مالی