یکی از مهمترین ویژگی‌های دنیای کسب و کار کنونی، از یک سو تغییر مداوم و سریع در نیازهای مشتریان و از سوی دیگر افزایش روزافزون رقابت است. در چنین شرایطی سازمان‌های پیشرو به دنبال آن هستند تا با استفاده از جدیدترین رویکردهای مدیریتی، توان رقابتی خویش و رضایت مشتریان را افزایش دهند.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار، به روزترین رویکرد مدیریتی در حوزه فرآیندگرایی در سازمان‌هاست. بر همین اساس گروه ساختمانی HVF با توجه به اهداف و استراتژی‌های خود به دنبال طراحی و اجرای نظام مدیریت فرآیندهای کسب وکار در سازمان خود است.

نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار این گروه از 5 گام اساسی به شرح زیر تشکیل شده است: (چرخه مدیریت فرآیند)

۱ – شناسایی فرآیندها: لیست فرآیندهای کسب و کار بر مبنای زنجیره ارزش گروه احصا می‌گردد.

۲ – مدلسازی فرآیندها: فرآیندهای احصا شده با استفاده از استاندارد BPMN2 مدلسازی می‌شود.

۳ – اولویت‌بندی فرآیندها جهت بهبود: در این گام فرآیند‌هایی که طراحی / بازطراحی آنها دارای اولویت است شناسایی می‌شوند. جهت اولویت‌بندی فرآیندها ورودی‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود. فرآیندهای شناسایی شده بر مبنای معیارهای مانند ارتباط با عوارض سازمانی، هزینه‌ی بالا، کیفیت پایین، عدم انعطاف پذیری، سادگی در تغییر، پتاسیل صرفه جویی، ارتباط با پیشنهادات بهبود، تماس با مشتریان و عدم تطابق‌ها اولویت بندی می‌شوند.

۴ – تحلیل و بررسی فرآیندها: در این فاز لیست فرآیندهای موجود دارای اولویت بهبود و لیست فرآیندهای ناموجود به عنوان ورودی در نظر گرفته شده و روش‌های تحلیلی مانند ارزش افزوده، استخوان ماهی و تئوری صف بر روی فرآیندها صورت می‌پذیرد تا به دو خروجی اساسی دست یابیم:

  • چارچوب کلی فرآیندهای جدید برای فرآیندهای ناموجود
  • نقاط ضعف و نقاط بالقوه‌ی بهبود فرآیندهای موجود.

۵ – طراحی / بازطراحی فرآیندها: جهت انجام این فاز هیچ چارچوب مشخص و سیستماتیکی وجود ندارد بلکه بر مبنای خلاقیت تیم تحلیل فرآیندهای گروه و خبرگان حوزه‌های کسب و کاری گروه، فرآیندهای موجود بازطراحی و فرآیندهای جدید طراحی می‌گردند.

 

مدیریت فرآیندی