شرکت فرا فولاد – تهران شهر قدس
شرکت پکوک سازه – ماهدشت